Regulamin zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego MARKOWE CYGARA dostępnego pod adresem www.markowecygara.pl umożliwiającego Kupującym składanie Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów widocznych w sklepie. § 1 Definicje Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, Regulaminem Konta użytkownika. Kupujący – każdy podmiot dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej ze Sklepem, w tym zarówno konsument jak i przedsiębiorca pod warunkiem ukończenia przez niego 18 roku życia. Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep – sklep internetowy „Markowe cygara” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.markowecygara.pl, umożliwiający Kupującym składanie Sprzedawcy ofert kupna towarów w nim prezentowanych. Sprzedawca – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „TEKS” SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000061035, nr NIP 7960035610, nr REGON 005108067, o kapitale zakładowym 547 300 zł z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Biznesowa 8. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy. § 2 Postanowienia wstępne Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także nie mają na celu zachęty do kupna towaru. Kupujący zainteresowany kupnem towaru składa ofertę Sprzedawcy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę. Dla skorzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email. Sprzedawca informuje, że obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych). Kupujący dokonując zakupów w Sklepie oświadcza, że ma ukończone 18 lat. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Kupującego Sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Kupującego. § 3 Dane kontaktowe Adres pocztowy: „Teks” S.A., ul. Biznesowa 8, 26-600 Radom. Adres e-mail: sklep@markowecygara.pl Numery telefonów: (48) 36-525-07, 572-602-092. § 4 Składanie Zamówień Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy wybrać towar, wybrać jego parametry o ile ma to zastosowanie, a następnie dodać towar do koszyka w Sklepie. W następnych krokach należy wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności za towar. W momencie potwierdzenia przez Kupującego przedmiotu Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Sprzedawcy Zamówienia. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o odpowiedniej treści do Kupującego, na adres podany w Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu w przypadku, gdy Kupujący takiego Konta nie posiada. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia. § 5 Koszt zamówienia Ceny podane w Sklepie zawierają wszelkie należne podatki, w tym podatek VAT oraz akcyzę jeśli ma do danego towaru zastosowanie. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru (uwzględniająca podatki) oraz koszt jego dostawy wskazany w Sklepie (między innymi podczas składania Zamówienia).Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep. § 6 Płatności Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić: a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: BANK PKO BP 43 1020 4317 0000 5402 0256 1272 b) gotówką w momencie odebrania towaru w siedzibie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry – za zakupione towary należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Środki przekazane Sprzedawcy przez Kupującego przed przyjęciem Zamówienia będą stanowić przedpłatę na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia. § 7 Realizacja przyjętego Zamówienia Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego w Sklepie towaru w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego pracy. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty. Sprzedawca przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. § 8 Odstąpienie od umowy Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia: a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać. § 9 Brak prawa odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. § 10 Reklamacje W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, d) żądać usunięcia wady. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie. Sprzedawca prosi o przekazywanie reklamacji składanych na podstawie rękojmi drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie przy wykorzystaniu właściwych adresów podanych w Regulaminie. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest zobowiązany, w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Regulaminie. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej; b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. c) Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ § 12 Dane osobowe Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca. Kupujący zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcę, a także, jeśli ma to zastosowanie, zakładając bezpłatne Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia lub świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika), jeśli Kupujący zechce z niej skorzystać. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich. § 13 Postanowienia końcowe Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.